از کتاب نازلی   2013-04-13 21:48:55

خیلی مانده که تو از این مملکت چیزی بفهمی. فقط که این نیست، عرق بیدمشک و قورمه سبزی و چهارشنبه سوری، ته همه این چیزها، روح و روان ما خوابیده، روح و روان له شده ما. مثلا تو چقدر میان ما بگردی تا بفهمی تمام کارهایی که ما در طول زندگی می کنیم برای از بین بردن یکدیگر است، نه زنده نگه داشتن هم، و این را تو که از پاریس آمده ای نمی دانی، حتی اگر دانشجوی زبان فارسی باشی، چون زبان فارسی، منهای ما، منهای این قومی که دائم به هم تعظیم می کنند و به هم لبخند می زنند، هیچ مفهومی ندارد. زبان فارسی فقط زبان فارسی نیست، زبان فارسی یعنی سنگ و رودخانه و هوا، دعواهایی که از سه چهار سال پیش توی هوا موج می زند و خنده ها و جنگها و گریزها و عشقها و شکستها، زبان ما تاریخ ماست و تاریخ ما زندگی ما که هنوز ادامه دارد. هر کدام از ما، ادامه تاریخ کشورمان هستیم، ادامه آن چه بر سرمان آمده و آن چه از خودمان و دیگران کشیده ایم.


منیرو روانی پور


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات