نعره ی مستانه (لینک در مهمان خانه)   2013-04-18 09:05:16.بعد ازظهری باخودم گفتم علی الئه بزن برو تو بزرگراه و یک نعره مستانه بکش. …رفتم. افتادم تو 215. پنجره دو طرف ماشین باز …راندم ونعره زدم. وقتی خبردارشدم که دیدم دوربرم پر ماشین پلیسه و همه دارند بوق می زنند و چراغاشون بلیپ بلیپ می کنه . و بزرگراه بند اومده . زدم کنار .پلیسی با احتیاط امد جلو …گفت مشکل ؟ گفتم ندارم.گفت پس چرا دادمی زدید ؟ گفتم اقای پلیس این نعره مستانه بود داد نبود که ..فوری دستگاهی درآوردو گفت: نفس بکش . کشیدم. بعدش با یه دستگاه دیگه دست و پا وسرو گردن وقوزک پام را آزمایش کردند. نه مست نبودم، حتی یه ذره الکل تو نفسم نبود.گفتم آقای پلیس من که گفتم نعره مستانه و توضیح دادم …سال نو ماست و ما نعره مستانه می کشیم. گفت سالی چند بار از این نعره ها می کشین؟ گفتم عجالتان سالی یه بار.. گفت خدا را شکرکه سالی یه دفعه اس وبعد شروع کرد تو ماشینم گشتن
سیگارهم که می کشی ؟”"
گفتم بعد از نعره مستانه سیگار می چسبه .
گفت دارویی چیزی مصرف می کنی؟ گفتم نه والئه، نعره مستانه کار به این چیزا نداره .گفت تاحالا پیش روان شناس رفتی …بعد گواهینامه ام را گرفت نگاهی کرد وگفت: باید همین حالا یه تست خون بدی اگر معلوم شدکه مست نیستی اون وقت باید یه روانشناس تصدیق کنه که حالت خوبه و می توونی رانندگی کنی …بعد شنیدم که به همکارش گفت یه چیزی زده که قاطی کرده یه دراگ ناشناخته احتمالا مال همون طرفای خودشون .

ادامه در مهمان خانه


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات