برای خواندن این شعر گریه نکنم   2014-04-06 11:20:51

بیایم تهران
با خواهرم برویم لاله زار
بازار خیس باشد
بوی ماهی دودی
بوی اسفند
بوی قهوه
بوی نان
بوی مهربان باهار
چشم هایم سیر شود
خیال نکنم خواب می بینم
قوری گل سرخی بخرم
استکان نعلبکی
روسری گلدار ترکمن
برای مادرم
روسری آبی
و یک دسته نرگس
و یک فال حافظ
و هر چه چانه دارم
با کاسب ها بزنم
کسی به من تنه بزند
هر دو برگردیم
لبخند بزنیم
و
بگوییم ببخشید..

نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات