بيوقتی   2014-04-17 10:56:58

گم می شود هر آنچه در اين خانه
فی الفور جای گمشده را جـن پر میکند.
مرئی که نيست جـن
جـن يک فضای کوچک خالی ست
در يک فضای کوچک خالی
تا آن فضای کوچک خالی٬خالیست
جـنی موقتی
از ناگهان به حرف می افتد
و حرف او
دقت که می کنی
خود يک فضای کوچک خالی
در يک فضای کوچک خالیست
تا آن فضای کوچک خالی٬خالیست.
گفتم.نگفتم؟
گفتم:
گم می شودهرآنچه در اين خانه.


حسن عالی زاده


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات