بیام موسوی به مردم گویا   2009-06-14 11:17:41

بسم الله الرحمن الرحيم

تخلفاتی که در دهمين انتخابات رياست جمهوری صورت گرفته است بسيار جدی است و رنجش عميق شما کاملا به حق است. در عين حال قاطعانه از شما می خواهم هيچ فرد يا گروهی خود را در معرض صدمه قرار نداده آرامش و متانت خويش را از دست ندهد و همگان در هر حال حساب خود را از هر گونه رفتار خشونت آميز جدا نمايند. همچنين از نيروی انتظامی انتظار دارم با درايت مردم را از خود دانسته احساسات آنها را در اين شرايط درک کن---------------------------------

ما شکايت جدی خود را از جريان انتخابات و روندهای ناسالمی که در طی آن ديده شد با تمام توان پيگيری خواهيم کرد و نتايج آن را به اطلاع عموم خواهيم رسان


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات