«تک‌‌خدایی و زبان خشونت»   2015-01-08 10:10:17


«تک‌‌خدایی و زبان خشونت» از یان آسمَن، به بررسی زبان خشونت‌‌آمیز متون دینی با محوریت کتاب مقدس می‌‌پردازد که قرآن نیز زیر تأثیر آن بوده است.

در مهمان خانه بخوانید:
«تک‌‌خدایی و زبان خشونت»
یان آسمن
ترجمه: فرهاد سلمانیان


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات