توجه توجه(بالاترین)   2009-06-14 12:30:48

کودتاچیان قصد دارند به عنوان جشن پیروزی نیروهای خود را بسیج کنند و با گردش موتور سواران مسلح و بسیجیهای ذوب شده یا خودفروخته ایجاد رعب و وحشت کنند٠ قرار است آنها به سبک یاران شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ قصد دارند عکسهای علی خامنه ای و احمدی نژاد را در دست بگیرند و شهر را اشغال کند٠ توجه کنیم که آنها بر خلاف آنچه می نمایند بسیار وحشتزده هستند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات