از سایت گویا الله واکبر   2009-06-14 20:27:38

تازه ترين خبرها: فرياد الله اکبر - مرگ بر ديکتاتور بر پشت بام های تهران، جشن پيروزی احمدی نژاد همراه با باتوم

ساعت نه و پنجاه دقيقه در تهران مردم در سراسر تهران بر سر پشت بام ها رفتند و در اعتراض به تقلب در انتخابات الله اکبر می گويند. در ميان الله اکبر، شعارهای مرگ بر ديکتاتور و يا حسين، ميرحسين موسوی نيز شنيده می شود. همچنين خبرها حاکی از اين است که جشن پيروزی احمدی نژاد که با تبليغات گسترده صدا و سيما امروز- بيست وچهارم ، ساعت پنج عصر در ميدان ولی عصر تهران برگزار شد با حرکت های اعتراضی مردم در خيابان های منتهی به اين ميدان همراه شد که در بسياری مواقع با حمله گارد ضد شورش و لباس شخصی ها روبرو شد . تمام خيابان های مرتبط به اين ميدان شاهد جنگ و گريز پليس و مردم بود. اغلب حاضران در جشن احمدی نژاد با اتوبوس های دولتی به ميدان ولی عصر انتقال داده شده بودند. نيروهای پليس نيز با در دست داشتن پوسترهای احمدی نژاد در ميان حاميان وی ديده می شدند. هم زمان با سخنرانی احمدی نژاد در ميدان ولی عصر پليس اقدام به دستگيری تعدادی از جوانان در خيابان های اطراف اين ميدان از جمله خيابان مطهری ،عباس آباد کرد. مردم هم زمان با برگزاری اين جشن در پياده روهای خيابان ولی عصر ايستاده بودند؛ در آغاز، حضورشان، با بهت و سکوت همراه بود، بهتی که باعث شده بود بسياری از آن ها بگويند اگر اين جشن است چرا اغلب شرکت کنندگان در آن باتوم به دست دارند. باتوم هايی که اين لباس شخصی ها در دست داشتند از نوع باريک آهنی و متفاوت از ديگر باتوم ها بود. تعداد زيادی موتورسوار با عکس احمدی نژاد در ميان مردم مانور می دادند که گاه با هو و تمسخر مردم روبرو می شدند. پليس ها به گونه ای خيابان های منتهی به ميدان ولی عصر را با صف نيروهای گارد ويژه بسته بود که مردم قادر به نزديک شدن به فضای برگزاری جشن و سخنرانی احمدی نژاد نبودند. مردم در ابتدای خيابان مطهری و در گوشه گوشه خيابان تجمع کرده بودند و شعار می دادند: "مرگ بر ديکتاتور"، "موسوی موسوی حمايتت می کنيم". هم زمان با برگزاری اين برنامه، مردم در ميدان تجريش، ميدان انقلاب، خيابان توانير و سعادت آباد تجمع کردند و عليه دولت کودتا شعار دادند با نزديک شدن به غروب اتومبيل ها با بوق زدن های ممتد و در دست داشتن پارچه های سبز به نفع ميرحسين شعار دادند. بوق زدن های ممتد تا ساعت ده و نيم شب - ساعت ارسال اين خبر - همچنان ادامه دارد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات