از بالاترین جشن   2009-06-14 23:07:15

new_win چه جشن باحالی بود ـ۴۵ کلیک
Language Bookmark azadi.ir

جشن را دیدیدم . تعجب کردیم از چند چیز . یکی اینکه همه ریش داشتند . دیگر اینکه موی همه نسبتا کوتاه بود و مورد مهم تر حضور خیلی کمرنگ زنان نسبتا خیلی مومن در کنار جمعیت بود . به نظر شما چند پادگان را خالی کنیم این تعداد انسان جمع می شود ؟ به نظر شما ما را به چشم چه حیوانی دارند می بینند ؟ به نظر شما ما از خر سر تریم ؟


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات