بالاترین افشاگری   2009-06-14 23:29:44

افشا گری عیسی سحر خیز در صدای آمریکا
هم اکنون عیسی سحرخیز در مصاحبه با صدای آمریکا اسامی چندین نفر دیگر از دستگیر شدگان نهضت آزادی را اعلام کرد. وی هم تاکید کرد که لیستی 100 نفره برای دستگیری وجود دارد. وی تاکید که دستگیر شدگان به اوین منتقل شده و توسط مرتضوی به نمایندگی از خامنه ای از آنان بازجویی می کنند. وی همچنین گفت که عطریاینفر هم از دستگیر شدگان است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات