بی بی سی اعتراض غرب   2009-06-15 00:08:48

عتراض غرب به سرکوب تظاهرکنندگان ایرانیپلیس ضدشورش در تهران

یک مقام بلندپایه آمریکایی می گوید که رفتار دولت ایران پس اعلام نتیجه انتخابات باعث ایجاد شک در باره صحت انتخابات می شود. فرانسه و آلمان نیز از رفتار خشن با تظاهرکنندگان انتقاد کرده اند.

* کروبی و موسوی: شورای نگهبان انتخابات را باطل کند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات