اخبار داغ   2009-06-15 00:09:58

اخبار داغ را در صندوقخانه آرشیو روز نوشتها پی بگیرید.( در مهمانخانه اعلامیه ها بیانیه ها را لینک داده ام.)


فرزانه   2009-06-15 07:40:53
ممنون بخاطر اطلاع رسانی ات
ما همه ماتم زده دروغ و خیانتیم


طاها  2009-06-15 08:06:04
ممنون دوست عزیز خیلی خوب و به موقع ست این اطلاع رسانی
viel erfolg!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات