اولین شهید.   2009-06-15 21:22:30

در عکاسخانه عکس جوانی است که دیگر در میانمان نیست. در دستهای هواداران احمدی نژاد وعوامل رژیم چاقو دیده میشود.مواظب خودتان باشید. از خشونت پرهیز کنید. از دست دادن هر کدام از شما جبران ناپذیر است.
عکس و کامنتار آن از سایت گویاست. نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات