انتخابات (کودتا) در ایران بالاترین   2009-06-15 22:28:08

پیشنهاد تشعیع جنازه اولین کشته از انقلاب تا آزادی با همین جمعیت

آقایان موسوی و کروبی

پیشنهاد می کنیم تشعیع جنازه اولین کشته از انقلاب تا آزادی با حضور مردم صورت گیرد تا دست حکومت برای گرفتن قربانیان بیشتر از مردم بسته شود.

در حال حاضر این تنها راه مقابله با عمل کثیفی صورت گرفته از طرف حامیان احمدی نژاد است


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات