از سایت گویا شعارها   2009-06-16 11:19:16

فهرست شعارهای مردم در تظاهرات ميليونی ميدان آزادی تهران (۲)
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک

آن خس و خاشاک تويی، پست تر از خاک تويی، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، زور تويی کور تويی، هاله ی بی نور تويی ،دلير بی باک منم، مالک اين خاک منم

بگو رأيم کجا رفت؟
دوباره احمدی تا دسته جا رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
به امر رهبری در خيک ما رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
پرزيدنت با يک قل هوللا زده زيرآب آرا
گمانم پيش آقا مجتبا رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
تقلب در تقلب در تقلب نزن جيک و بگو خب
که باتوم های برقی‌شان هوا رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
لباس شخصی ببين با دشنه آمد - به خونم تشنه آمد
به هرکس ضربه‌ای زد در کما رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
مهندس موسوی با رأی بسياربه منزل شد گرفتار - ملاقاتش پزشکی با دوا رفت
بگو رايم کجا رفت؟
ببين کروبی افتاده به ناله - شده طفلک مچاله
همی‌گويد ببين بر ما چه‌ها رفت - بگو رأيم کجا رفت؟
وقاحت خيمه زد در بيت رهبر- بگو الله اکبر
که راه جعل را تا انتها رفت - بگو رأيم کجا رفت؟نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات