بالاترین واکنش اوباما   2009-06-16 11:46:42


new_win اولین واکنش اوباما به اوضاع ایران ـ۲۴ کلیک
Language MediaType Bookmark youtube.com

ویدیو به زبان خود اوباما ****** او گفت هه چیز وابسته به ایرانیان است که رییس جمهور خود را انتخاب کنند ما هم وقایع ایران و سرکوب مردم را رصد میکنیم و از خشونت های به عمل آمده در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز مردم شدیدا نگرانیم. ****(ایرانیان عزیز کاری نکنیم که همه به خاطر اعمال خشونت طلبانه ما حق را به دیکتاتور بدهند! ما با آرامش اما اعتراض مداوم و بی وقفه خود، خامنه ای و دار و دسته منحوس ا.ن را رسوا خواهیم کرد)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات