سبزها   2009-06-16 13:54:53

پیام حزب سبزهای فرانسه

ایران: کودتای انتخاباتی، امید خیانت شده،
این انتخابات منحل باید گردد!

دولت ایران باتحقیر اراده ایرانیان برای تغییر وضعیت کنونی به سازماندهی یک تقلب انتخاباتی گسترده در انتخابات ریاست جمهوری اقدام نمود. پس از چهار سال استبداد و فساد دولت احمدی نژاد، ایرانیان نارضایتی ها و خواست خود را برای تغییر بنمایش گذاشتند. این انتخابات امید ایرانیان و تمامی دمکرات ها و صلح دوستان جهان را برانگیخت.
علیرغم انتصاب خودسرانه و ضددمکراتیک چهار کاندیدا و حذف بقیه، مردم ایران بسیج شده تا به دوران احمدی نژاد و رهبربزرگ مذهبی اش پایان بخشند. بیش از هشتاد درصد ایرانیان در این انتخابات شرکت کردند که قابل ستایش است.
متاسفانه دولت در نتایج این انتخابات تقلب نمود و این امر انزجار عمیق مردم را برانگیخت. مردم ناراضی بسرعت به خیابان ها ریختند تا خشم خود را نسبت به این تقلب بزرگ نشان داده وخواهان انحلال انتخابات گردیدند.
افرادزیادی از شخصیت های سیاسی و تظاهرکننده توسط پلیس دستگیر شده و تعداد انبوهی از جوانان سرکوب، زخمی و زندانی گشته اند. در این تظاهرات چندین نفر هدف اصابت گلوله پلیس قرار گرفتند.
سیاست احمدی نژاد در زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آزادی های مدنی و دیپلوماتیک یک فاجعه بشمار میاید. حقوق بشر و بویژه حقوق زنان سرکوب میشوند. مطبوعات آزاد خفه شده و حقوق اقلیت های قومی، مذهبی،و فرهنگی پایمال گردیده است.
سبزها این کودتای انتخاباتی و سرکوب خشونت بار ی که به مردم ایران تحمیل میشود را محکوم میکنند. سبز ها از سازمان ملل و اروپا میخواهند تا دولت ایران را محکوم نموده و خواستار لغو این انتخاباب میباشند.

15 ژوئن 2009
حزب سبزهای فرانسه


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات