فراخوان گوبا   2009-06-16 14:00:32

فراخوان عمومی دوم برای تجمع اعتراضی در شهر کلن آلمان

فراخوان عمومی دوم
در اعتراض به سرکوب مردم در ايران

هم ميهنان عزيز
همه ما در روزهای گذشته خبرهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران را از طريق رسانه های گروهی دنبال کرده ايم. خبرهای ناگوارحمله وحشيانه نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی به مردم معترض به نتايج، هر ايرانی مسئولی را متاثر می کند.


ما چه از موافقين شرکت در اين انتخابات باشيم و چه نه، وظيفه داريم از حقوق انسانی مردمی که در خيابان ها مورد يورش پليس قرار می گيرند دفاع کنيم.
برای دفاع از مردم کشورمان، برای اعتراض به سرکوب های خيابانی و کشتارهای اخیر ، برای دفاع از حق بيان و حقوق شهروندی، ما نيز بايد در اين کارزار، مخالفت خود را با صدای بلند با آن چه که بر مردم ايران می رود اعلام کنيم.
ما، جمعی از ايرانيان مقيم ايالت نوردراين وست فالن آلمان با نقطه نظرات گوناگون، از همه هموطنان دعوت می کنيم که در اين حرکت اعتراضی مشترک فعالانه شرکت کنند تا بتوانيم همبستگی خود را با مردم کشورمان اعلام کرده و تا حد توان خود فرياد اعتراضمان به سرکوب مردم ايران را بازتاب دهيم.
شرکت تک تک شما در اين گردهمايی مشترک می تواند بارقه ای از اميد در دل هم ميهنانمان بتاباند.
لطفا از آوردن هرگونه نشان حزبی و سازمانی خود داری کنید چرا که این حرکت یک اتحاد ملی ست و به هیچ حزب و گروه و دسته ای تعلق ندارد.

ديدار ما: چهارشنبه ۱۷ يونی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در شهر کلن
نشانی:
RONCALLIPLATZ
جلوی کليسای دم

جمعی از ايرانيان مقيم ايالت نوردراين وست فالن آلماننام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات