بالاترین گزارش گاردین   2009-06-16 16:33:10

new_win گزارش خبرنگار گاردين از تعداد بسيار قليل تظاهرات كنندگان احمدي نژادي ـ۵۳ کلیک
Language Bookmark guardian.co.uk

بنا به گزارش خبرنگار گاردين در تهران تعداد حاميان احمدي نژاد كه در ميدان ولي عصر جمع شده اند به زحمت به بيست هزار نفر مي رسند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات