گویا: بازداشت   2009-06-16 16:51:40

محمد توسلی و عبدالفتاح سلطانی بازداشت شدند


طبق آخرين اخبار رسيده، مهندس محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان توسط دادگاه انقلاب بازداشت شدند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات