بالاترین مهاجرانی   2009-06-16 16:53:51

new_win مهاجرانی: نماز جمعه فرصتی است، که رهبری نظام صدای مردم را مستقیما بشنود ـ۱۷ کلیک
Language Bookmark sinatium.blogspot.com

پیشنهاد فوق العاده! مهاجرانی در سایت خود نوشته است: «به نظرم همان جمعیت میلیونی که در راهپیمایی صدای سکوت در روز دوشنبه ایران و جهان را تکان داد؛ اگر بخشی از آن هم در نماز جمعه شرکت کند و با صدای بلند بخواهد که رایش پس داده شود، نمی توانند نماز جمعه را سرکوب کنند یا مثل گذشته نماز گزاران را کتک بزنند. نماز جمعه فرصتی است، که رهبری نظام صدای مردم را مستقیما بشنود... بگذاریم یک بار هم که شده صفوف نماز جمعه رکورد تازه ای پیدا کند» چائوشسکو دیکتاتور رومانی هم اولین بار با توقف در سخنرانی خود در میدان اصلی شهر عملن وجود مخالفین را قبول کرد و از اینکه این همه زیاد هستند و یک صدا شعار میدادند دستپاچه شد. جمعه بهترین فرصت برای به رخ کشیدن قدرتمان.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات