بالاترین دانشگاه محاصره شده   2009-06-16 18:11:20

new_win یک تلفن از درون دانشگاه محاصره شده مازندران؛ «ما 1200 دانشجو هستیم و اوباش مسلح بسیج، نمی گذارند خارج شویم» ـ۳ کلیک
Language Bookmark umz.ac.ir

(لینک تزیینی است) تلفنی از درون دانشگاه مازندران در شهر بابلسر گزارش داد که این دانشگاه از سوی صدها نیروی مسلح بسیج به سلاح های سرد، گرم و گاز اشک آور محاصره شده و 1200 دانشجو اجازه خروج از دانشگاه را نمییابند. گارد ویژه نیز در برابر دانشگاه محاصره شده قرار دارد اما در پاسخ به درخواست کمک دانشجویان به آن ها گفته اند که «زور ما به این ها نمی رسد». احتمال تکرار فاجعه کوی دانشگاه وجود دارد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات