بالاترین بیمارستان سپاه   2009-06-16 19:50:54

وزارت بهداشت بخشنامه کرده که همهٔ امبولانسها باید مجروح ها رو ببرند بیمارستان سپاه، مجروح ها روسوار امبولانسها نکنید ، با ماشینهای شخصی برسانید این خبر قطعیه!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات