سند هم داریم. بالاترین   2009-06-16 20:05:34

new_win آقایان شورای نگهبان تخلف نشده! تقلب شده!!!! ـ۷ کلیک
Language Bookmark 7rooz.com

شورای نگهبان نباید دنبال تخلف بگرده! ما مردم اعلام میکنیم که در انتخابات تقلب شده! شمارش آرا مشکل را حل نمیکنه!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات