بالاترین مهاجرانی   2009-06-16 21:41:50

new_win مهاجرانی: در نماز جمعه اين هفته صدای خود را به گوش رهبر برسانيم ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark campaign88.persianblog.ir

سايت ستاد مجازی مهدی کروبی به نقل از عطاءالله مهاجرانی نوشت: ستگیری ابطحی نشانه ای است که موج دستگیری ها از این هم فراتر خواهد رفت. پیداست نظام می خواهد با مشت آهنین صدای مردم را خاموش کند. این صدا را چگونه باید به گوش نظام رسانید که بخواهد و بتواند این صدا را گوش کند. به نظرم همان جمعیت میلیونی که در راهپیمایی صدای سکوت در روز دوشنبه ایران و جهان را تکان داد؛ اگر بخشی از آن هم در نماز جمعه شرکت کند و با صدای بلند بخواهد که رایش پس داده شود، نمی توانند نماز جمعه را سرکوب کنند یا مثل گذشته نماز گزاران را کتک بزنند. نماز جمعه فرصتی است، که رهبری نظام صدای مردم را مستقیما بشنود... بگذاریم یک بار هم که شده صفوف نماز جمعه رکورد تازه ای پیدا کند...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات