بالاترین جلسه فوری   2009-06-17 08:36:16جلسه فوری مجلس خبرگان ايميل
یک منبع آگاه خبر از تشکیل جلسه فوری مجلس خبرگان به ریاست جنای آقای هاشمی رفسنجانی را به خبرنگار رویه داده است.

------------

این منبع آگاه قبلا گفته بود: اكنون دو گروه در كنار هاشمي هستند يك گروه در مقابل وي كه او را هزاردستان مافيايي مي خواند و وي را هر روز و هر ساعت تحريك مي كند تا با واكنش تند هاشمي روبرو شود و بعد در اسرع وقت وي را مقابل انقلاب و نظام قرار داده و او را خانه نشين كنند و گروه دوم كساني كه پشت وي هستند و دائما وي را تشويق به پاسخگويي و واكنش متقابل به حريف و اقداماتي نظير استعفا از مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت مي كنند.
عمل به تصميم هريك از اين گروه ها نتيجه اي جز حذف هاشمي از ميدان انقلاب ندارد و اين همان چيزي است كه دشمنان انقلاب سال هاست به دنبال آنند و برخي افراد نيز نادانسته به آن دامن مي زنند.
اكنون همه دشمنان داخلي و خارجي منتظرند تا ببينند هاشمي چگونه از قدرت و در اصل از انقلاب خارج مي شود و به اين گونه رهبري معظم انقلاب را تنها مي گذارد.
نبايد فراموش كنيم يكي از ياران، دوستان و همراهان رهبر انديشمند انقلاب هاشمي است . شخص رهبر خردمند انقلاب فرمودند كه هيچ كس براي من مثل هاشمي نمي شود . لذا همه دشمنان چشم دوخته اند كه اين رابطه گسسته شود.
اما هاشمي نيز فرد با تجربه اي است امروز وي بايد تمام تجارب هفت دهه زندگي سياسي خود را به همه نشان دهد و با درايت خاص از اين بحران خارج شود .
اكنون كشور تنها به يك فضاي دوستي و يكدلي نياز دارد و هاشمي مي تواند از جايگاه پدرانه خود ديگران را نصيحت كند و با اتخاذ خط مشي صحيح و همگام با رهبري هرگونه سوء استفاده موافقين و مخالفين ناآگاه خود را خنثي كند .
نگارنده اين سطور هاشمي را خوب مي شناسد و مي داند تسليم هيجانات كاذب نخواهد شد ولي به هر حال وقتي فضاي رواني بيروني افراد به هم بريزد ممكن است در اتخاذ تصميم هاي سرنوشت ساز اشتباه كند.
هاشمي بايد قاطعانه در پست رياست مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي بماند و ثبات راي خود را به همه نشان دهد و اسير جنگ هاي رواني موافقين و مخالفين خود نشود . اينچنين مي تواند با ياري رهبري انديشمند انقلاب فضاي آرامش و ثبات را در جامعه مستقر سازد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات