بالاترین استعفای دسته جمعی   2009-06-18 12:28:13

new_win استعفای دسته جمعی اساتید دانشکده شیمی دانشگاه شریف ـ۴۶ کلیک
Language Bookmark autnews.ws

خبرنامه امیرکبیر: اساتید دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته به صورت دسته جمعی استعفا دادند. این اساتید در اعتراض به حملات و جنایات صورت گرفته اخیر به صورت دسته جمعی استعفا دادند. پیش از این نیز بسیاری از اساتید دانشگاه تهران در اعتراض به جنایات صورت گرفته در کوی دانشگاه تهران استعفا دادند. جمعی از اساتید دانشگاه امیرکبیر نیز در روز یکشنبه گذشته با تحصن در مسجد دانشگاه به وقایع اخیر صورت گرفته بر علیه مردم و دانشجویان و تقلب در انتخابات استعفا دادند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات