آمدنیامد   2009-02-19 12:51:44

این نوشته ها فقط آزمایشی است
شروین جان اگر طرحی داری برایم بفرست سامان هنوز وقت نکرده است که از نظر ظاهری اینجا راکمی مرتب کند. راضی نیستم ازآن قاب سیاه دور بخارها.یا باید تمام صفحه سیاه باشد یاسیاهیش را برداریم نظرت چیست؟ اولین ورق راهم برایم نفرستادی.میدانم هردوی شما گرفتار دانشگاه ودرس و تحقیقات هستید ووقت زیادی ندارید ولی پیشنهادی داده ایدومن منتظرم.تعارف آمد نیامد دارد....
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات