شراگیم خبررسانی   2009-06-18 13:12:31

بعد التحریر مهم: چیزی که دیروز لیدرهای راهپیمایی به شدت در موردش اطلاع رسانی کردند تجمع در میدان انقلاب و حرکت به سوی کوی دانشگاه بود...امروز ظاهرا خبرهایی از سایت رسمی میر حسین خبر از تجمع در میدان توپخانه (امام خمینی) در همان ساعت را میدهد...این یک ناهماهنگی ست که علتش هم نبودن ابزار مناسب جهت اطلاع رسانی ست...چیزی که مسلم است قریب به اتفاق کسانی که در تجمع دیروز حضور داشته اند خبر میدان انقلاب را تایید میکنند...اما به قول دوستی جمعیت آنقدر هست که اگر از توپخانه هم شروع شود نهایتا به میدان انقلاب بیانجامد. فقط کافیست این دو گروه در مسیرهای مخالف حرکت نکنند...پس اگر در میدان انقلاب حاضر میشوید به سمت توپخانه حرکت کنید...من معتقدم در هر دو محل آنقدر جمعیت زیاد خواهد بود که خطری متوجه مردم نشود و احدی جرئت تعرض و سرکوبی پیدا نکند...شخصا بعد از خواندن بیانیه رسمی سایت موسوی به میدان توپخانه خواهم رفت.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات