حرفی باشما نوری   2009-06-19 18:35:50

تا بحال دیده یا شنیده اید دیکتاتوری به همین آسانی جا بزند وخود را کنار بکشد وبگذارد فضای سیاسی باز شود؟ چه توقعی از یک مغز خشک بی مصرف که فقط به کمک شیره گل کوکنار دوسه ساعتی در روز به هشیاری نسبی دست می یابد. تدبیری باید اندیشید وکاری باید کرد. این راهپیمایی های میلیونی در سکوت ودور از خشونت باید ادامه داشته باشد تا بدنیا نشان دهد که میلیون میلیون جمعیت در ایران از اوضاع کنونی راضی نیستند. در صورت آرام شدن مردم وجازدن آنها اوضاع وخیم تر میشود وهزینه ها بالاتر میرود و برای زهرچشم گرفتن از همه شروع میکنند به سرکوب وبگیرو ببند دانشجویان وشکنجه آنها وهمچنین فعالان مدنی وهر کسی که از هر جایی سری برآورد مصون نخواهد ماند. به نظر من در آنصورت بیشتر هزینه خواهیم داد. کافیست به اجرای اعدام در همین یکساله اخیر بیاندیشیم و به این حقیقت پی ببریم که اگر احمدی نژاد سر کار بماند چه پیامدی برای ملت خواهد داشت. حکومت فاسد مثل دندان کرم خورده ای میماند که هر چه زودتر ریشه کنش کنیم درد و هزینه کمتری برایمان دارد ولی اگر به آن بی اعتنایی کنیم عاقبت ناچار خواهیم شد خطر جراحی وبیهوشی را بجان بخریم اگر قبل از آن عفونت آن جانمان را نگرفته باشد. امیدوارم بتوانیم به این اعتراضات بحق خود ادامه دهیم و میدانم کافیست یکهفته مردم با همین ابهت به خیابانها بیایند ترس ووحشت سراپای این از خدا بیخبران را فراخواهد گرفت وخواب شبانه را از چشمانشان می رباید.فقط کافیست باهم باشیم محکم باشیم ونترسیم. پیروزی ار آن ماست. نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات