سپاه پاسداران   2009-06-19 20:39:07

اطلاعیه جمعی از افراد سپاه پاسداران ایران
e
29 خرداد 1388 cyrus news
اطلاعیه شماره یک
بنام خدا
الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم
خدا را شاهد می گیریم که آنانی که تصور می کنند سپاه پاسداران گارد جاودان مقام رهبری است، در خطا هستند. خدا را شاهد می گیریم که اجازه نخواهیم داد که خون شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی که در راه آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی بر خیابانها و دشتهای این سرزمین بزرگ بر زمین ریخته شد،پایمال عده ای قدرت طلب و انحصارگر شود.خدا را شاهد می گیریم که با وجود همه خطراتی که ممکن است جان ما را تهدید کند در مقابل خیانتگران به آرای مردم ایستاده ایم و با وضوی شهادت اجازه نخواهیم داد که برخی از فرماندهان فاسد و رانتخوار که لباس مقدس پاسداری را برتن کرده اند، مردم را به خاک و خون بکشند. به برادران بسیج اکیدآ توصیه می کنیم که خود را یا برکناراز آشوب بدارند و یا اسلحه های خود را تحویل داده به مردم ملحق شوند
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کندانا لله وانا اليه راجعون
جمعی از افراد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات