گویا تجمعات مسالمت‌آمیز‌   2009-06-20 10:04:26

از قوانين بين المللی برای تجمعات مسالمت آميز پيروی کنيد و گروه های خود خوانده نظامی را مهار کنيد! کمپين بين المللی حقوق بشر

رعايت حقوق بشر و گفتگو، ضرورت حل مسالمت آميز است

۲۹ خرداد ۱۳۸۸- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که دولت ايران بايد به قوانين داخلی و بين المللی برای حفاظت از حق تجمع مسالمت آميزشهروندانی که عليرغم تهديدها، خواهان ابراز عقايدشان در حل مناقشات مربوط به انتخابات رياست جمهوری هستند، متعهد باشد. اين کمپين از احتمال خشونت بيشترعليه تجمعات مسالمت آميز و بازداشت های خودسرانه شهروندان ايرانی توسط پليس و نيروهای خود خوانده نظامی ابراز نگرانی عميق کرد و از مقامات خواست که به الزامات حقوقی بين المللی ايران و قانون اساسی ايران در مواجه با نا آرامی های وسيع مردمی مربوط به نتايج انتخابات رياست جمهوری روز ۲۲ خرداد ماه پايبند باشد.

ارون رادز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: " ما هر گونه اظهارنظری را مبنی بر اينکه تظاهرات مسالمت آميز غير قانونی هستند، يا طبق برنامه های خيانت به کشور برانگيخته شده اند، يا عليه منافع مردم ايران است، با صراحت تمام رد می کنيم." ارون تاکيد کرد که "اين حق شهروندان ايران و مردم در سراسر جهان، در حکم يک حق بنيادين وعمومی بشراست."
کمپين بين المللی حقوق بشر، استفاده وسيع از نيروهای فشار عليه تظاهر کنندگانی که بعد از رقابت انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ عقايدشان را به مقامات ابراز می کردند، رصد و مستند کرده است. خشونت عليه تجمع کنندگان منجر به تعدادی کشته و تعدا زيادی زخمی شده است. استفاده از نيروهای فشار توسط پليس و نيروهای امنيتی طبق معيارهای بين المللی بشدت ممنوع است. استفاده از نيروهای فشار عليه تظاهرکنندگان ايران آشکارا معيارهای بين المللی مربوطه بخصوص اصول بنيادين سازمان ملل در مورد استفاده از نيروهای فشار و مسلح توسط ماموران اجرای قانون، نقض کرده است. (اين اصول بنيادين سازمان ملل را در اين پيوند ببينيد http://www.unhchr.ch/html/menu۳/b/h_comp۴۳.htm )
ايران بعنوان کشوری که ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی را امضا کرده است، قانونا ملزم است که حق برگزاری تجمع مسالمت آميز را طبق ماده ۲۱ رعايت کند. حق برگزاری تجمع مسالمت آميز در ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز تصريح شده است.حق تجمع مسالمت آميز همچنين در ماه ۲۷ قانون اساسی در ايران در صورتی که اصول اسلام را نقض نکند مورد حمايت قرار گرفته است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات ايران می خواهد که خيابان های شهرها را از نيروهای وسيع امنيتی و نظامی که برای ترساندن و مقابله با تجمع مسالمت آميز مردم مستقر شده اند، خالی کند.
کمپين بين المللی حقوق بشر از مقامات می خواهد که گروه های خود خوانده نظامی که شهروندان ايرانی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و کشته اند، خلع سلاح کرده و تحت کنترل درآورد. اعضای اين گروه ها که در عمليات جنايی عليه شهروندان مشارکت کرده اند، بايد محاکمه شوند.
ارون رادز در مورد فضای خشونت در ايران گفت :"ايران بعنوان يک جامعه مدنی نمی تواند خشونت نفرت انگيزرا عليه هموطنانشان تحمل کنند که توسط گروههای تند رويی اعمال می شود که بر اساس دستوری که مسئولين دولت می دهند يا از نظر تاکتيکی اعمال اين افراد را ناديده می گيرند، از مصونيت برخوردارند."
کمپين بين المللی حقوق بشر از مقامات در ايران خواست که به مداخله در سيستم ارتباطات شهری برای محدود کردن آزادی بيان و تحت کنترل گرفتن جريان اطلاعات، خاتمه دهد.
کمپين بين المللی حقوق بشر همچنين بازداشت خودسرانه دهها فعال حقوق بشر، شخصيت های سياسی، رهبران جامعه مدنی و روزنامه نگاران را رصد کرده است. بسياری از اين افراد و همچنين تعداد بسيار زيادی از شهروندانی که تاکنون شناخته شده نيستند در جريان تظاهرات در سراسر کشور بازداشت شده اند. بازداشت خودسرانه بشدت تحت قوانين بين المللی بخصوص ماده ۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ممنوع شده است. کمپين بين المللی حقوق بشر بر اين باور است که اين چنين بازداشت های غير قانونی شهروندان، آنها را با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو می کند و اينکه حتی ممکن است برخی از اين افراد در خطر جانی باشدن. اين کمپين ياداوری می کند که دولت مسئول امنيت جانی و سلامتی همه اين افراد بازداشت شده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر از مقامات ايرانی ميخواهد که همه افرادی که خودسرانه بازداشت شده اند، آزاد کند و مطابق الزامات ايران در قوانين بين المللی، برای پايان دادن به خشونت نظامی عليه تظاهرکنندگان مسالمت آميز بايد فورا گام های لازم را بردارد.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به مقامات پيشنهاد می کند که برای پيشگيری از هر گونه صدمات بيشتر جانی با رهبران سياسی گروههای منتقد وارد گفتگو شود وبرای حل مسالمت آميز وضعيت سياسی گام هايی بردارد.

ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اولنام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات