گویا حضور مردم   2009-06-20 17:11:22

حضور گسترده مردم عليرغم ممانعت نيروهای دولتی
کروبی: امروز به ميدان انقلاب خواهم رفت!
انفجار بمب در مرقد آیت الله خمینی

از تهران خبر می‌رسد که به رغم حضور چشمگير نيروهای امنيتی در سطح شهر، شمار زيادی از معترضان به روند انتخابات، در حدفاصل خيابان قدس و ميدان انقلاب دست به تجمع زده‌اند. نيروهای امنيتی، لباس شخصی ها و نيروی انتظامی به هرطريق ممکن مانع از گسترش جمعيت شرکت کننده در راهپيمای امروز می شوند. آن ها با شليک هوايی و لوازم سرکوب، همچون استقرار ماشين‌های آب‌پاش در سطح شهر، قصد دارند از شکل گيری حرکت اعتراضی امروز جلوگيری کنند. در خيابان های فرعی ميدان انقلاب درگيری هايی نيز گزارش شده است. با اين حال عليرغم همه اين موانع به تعداد جمعيت مردم هر لحظه افزوده می شود.
يکی از اعضای ستاد مهدی کروبی و يکی از روزنامه نگاران نزديک به وی اعلام کرده اند که مهدی کروبی تا آخرين لحظه اعلام کرده است که به تجمع امروز در ميدان انقلاب خواهد رفت. وی در پاسخ به کسانی که پيامی از يکی از مقامات عاليرتبه برای او آورده بوده اند گفته است من تا پای حصر ايستاده ام و امروز به ميدان انقلاب خواهم رفت.
در همین حال خبرگزاری های دولتی و نیمه دولتی ایران از انفجار یک بمب در مرقد آیت الله خمینی خبر می دهند که ظاهرا منجر به کشته شدن بمب گذار و زخمی شدن دو نفر دیگر شده است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات