تیتر خبرها از بالاترین   2009-06-20 18:17:03

new_win میرحسین در بین جمعیت گفت اگر دستگیر شدم اعتصاب کنید و در محل کارتان حاضر نشوید

new_win از موسوی محافظت کنیم ـ۷ کلیک
Language Bookmark twitter.com

با توجه به نامه تهدید آمیز فرمانده نیروی انتظامی و باجناق احمدی نژاد به موسوی ، بیایید با تشکیل زنجیره ی انسانی از میرحسین محافظت کنیم.
ساعت8و 45 دقیقه


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات