گویا ساعت 9 و 51 دقیقه تهران در آتش   2009-06-20 19:21:56

آخرين خبر: تهران همچنان در ميان آتش و دود و خون!

بر اساس آخرين خبرها در ساعت نه شب، هنوز همه خيابان های تهران شلوغ است. گارد ضد شورش و بسيج همه شهر را پوشانده اند . امروز جمعيتی چند هزار نفره حرکت خود را از ميدان انقلاب به سوی آزادی آغاز کرد. تا جشم کار می کرد جمعيت بود اما ناگهان گاردها از هر نقطه که می شد به ميان جمعيت حمله کردند . باتوم ها را بی رحمانه بر سر و روی زنان و دختران و مردان می زدند . در يک لحطه تعداد زيادی از زنان و مردان سر و رويشان پر از خون شد! همه چيز خيلی بی رحمانه بود. هر کس که عکس موسوی را در دست داشت و يا پارچه سبز داشت بازداشت می شد. در اين حمله های بی رحمانه حتی راه فرار مردم را هم به کوچه های فرعی می بستند.

در يورشی که در مقابل دانشکده دامپزشکی به مردم شد صدها نفر از مردم را بر زمين انداختند و دقايقی بعد که مردم توانستند فرار کنند کف خيابان آزادی حد فاصل انقلاب تا نصرت پوشيده از کفش مردم بود که از پايشان خارج شده بود . مردم پابرهنه به اين سو و آن سو می دويدند و در همين حالت همچنان باتوم های برقی به سويشان حواله می شد. صدها بار به سوی مردم گاز اشک آور شليک کردند و اسپری فلفل توی صورت مردم می زدند.
در ميان مردم صحبت از کشته شدن چندين نفر از مردم معترض توسط نيروهای دولتی شده است. گفته می شود در اميرآباد حداقل چهار نفر کشته شده اند

فیلم جان دادن دختری امروز در نمایش خانهنام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات