بالاترین چند شعار   2009-06-21 11:31:55

new_win رهبر ما قاتله / ولایتش باطله....یزید دوران توئی / دشمن ایران توئی..... ـ۵۸ کلیک
Language Bookmark nourizadeh.com

پاس منو نداشتی / دنبال من گذاشتی / برادر بسیجی / چوبه دار می کاشتی... این ملت آزاده / آماده ی آماده / تا سرنگونی ظلم / باید بره سر داده.... آتش به جانت سید / جان و جهانت سید / بساط ظلم و بر چین / حرامه نانت سید..... ایران من میرزمد / سید علی میلرزد.... خامنه ای به پا شد / قاتل جان ما شد / با جنبش من و تو / تاج و عباش هوا شد.... رهبر ما قاتله / ولایتش باطله.... سید جد کمر زده / گلوله بی خبر زده / با همه بی مروتی / به پا زده به سر زده.... لباس جنگی پوشیده / آلا پلنگی پوشیده / ولی ما آدم کشه / پوتین فرنگی پوشیده..... بنده رهبر نمی خوام / امام آخر نمیخوام ..... ولی ما یزیدی / شمر مثه اون ندیدی.... یزید دوران توئی / دشمن ایران توئی..... احمدی بی خبر / فردا میشی دربدر.....


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات