بالاترین سکوت   2009-06-21 13:07:39

new_win بیاید از دو گروه بخواهیم ساکت شوند ـ۲ کلیک
Language Bookmark khashm.wordpress.com

بیاید از دو گروه بخواهیم ساکت شوند و این جنبش را آلوده نکنند. 1. سازمان مجاهدین خلق (یا به عبارتی منافقین) 2. سلطنت طلب ها. حمایت این دو گروه، یا هر گونه اظهار نظرشان تنها بازیچه ای برای علی خامنه ای و ایادی اش است تا چهره آزادی خواهان و جوانان شجاع ما را زیر سئوال قرار دهند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات