بالاترین آهنگی برای ندا   2009-06-22 09:15:03


new_win آهنگ یک دوست امریکایی برای ندا به نام شما مردم را شکست نخواهید داد - به یاد ندا.. ـ۷۷ کلیک
Language Bookmark youtube.com

"ندا" دختر کوچکی بود که نمیخواست چادر بر سر کند -- او در خیابان های تهران قدم میزد و به جمعیت بر افروخته ملحق شد -- ناگهان سوزشی در سینه خود احساس کرد و خون جاری شد -- مردم را شکست نخواهید داد وقتی آزادی خواهی گسترش میابد -- بمیرید، بمیرید ای مجسمه ها ی سنگی -- بنگرید چگونه سربازانی که صورتشان رو پوشانده اند فرار میکنند -- مرد را شکست نخواهید داد وقتی یاد گرقتند آزادی جقدر خوب است -- "ندا" دختر کوچکی بود که جشمانش به سیاهی ذعال بود -- او در خیابان های تهران قدم میزد که رای خود را پس بگیرد -- به پدرش بنگرید که سر دخترش در دستان اوست و فریاد بر آسمان ها میاورد -- مرد را شکست نخواهید داد وقتی یاد گرفتند چگونه پرواز کنند -- "ندا" دختر کوچکی بود که نمیخواست چادر بر سر کند -- مرد را شکست نخواهید داد وقتی وقتی آزادی را میشناسند -- شکست نخواهید داد مردی را که در خیابان و در خواب برای "ندا" گریه میکنند -- (ببخشید اگر ترجمه زیاد جالب نبود خیلی سریع همونطور که گوش میکردم نوشتم)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات