بالاترین مرکز فرمان   2009-06-23 11:00:27

مرکز فرمان ما، آگاهی جمعی ماست. ـ۴ کلیک
Language Bookmark eksir.de

به شبکه ای سراسری برای جهت بخشی به اعتراضات احتیاج داریم. منظورم از شبکه ی سراسری ایجاد یک مرکز فرمان یا عضو گیری برای گروه و دسته ی مشخصی نیست. چرا که در فضای ملتهب کنونی هیچ کس به یک مرکز فرمان اطمینان نمی کند و ظاهرا در چنین مبارزه ی مدرنی هیچ مرکز فرمانی نمی تواند بر حرکت مردم تاثیر بگذارد. این شبکه ی سراسری خود ما هستیم. هر فرد معترضی، چه آن دختر نوجوانی که با مشتهای گره کرده به خیابان می آید و چه آن مرجع دینی که از کشتار مردم اعلام انزجار می کند یا آن خارج کشوری که به سرعت خبرهای جدید را به مراکز بین المللی منتقل می نماید یا آن سربازی که از رویارویی با مردم امتناع می کند، یا آنکه می نویسد یا فریاد می زند، همه جزیی از این شبکه ی عظیم هستیم. مرکز فرمان، آگاهی جمعی ما، خواست ما برای تغییر و قدرت ما برای به هم پیوستگی ست. اجازه دهیم تا آگاهی جمعی مان با حرکت تک تک ما به ظهور برسد. هر ایرانی یک خبرنگار است. دیگر احتیاجی به حضور خبرنگاران خارجی نداریم. هر یک از ما خبرنگاری ست که با فیلم خود، صدای خود، ایمیل خود یا مقاله ی خود می تواند فریاد آزادی را به گوش جهان برساند. در اوایل دهه ی هفتاد شمسی شورش مردم دلیر شیراز و مشهد را بیرحمانه در هم کوبیدند. عده ای را کشتند، اعدام کردند. شمار زیادی مجروح شدند یا زیر شکنجه جان باختند. خبرش انعکاس چندانی نداشت. چرا که از امکانات کنونی برای آگاهی بخشی به سایر نقاط کشور محروم بودیم. هنوز نه تلفن موبایلی بود و نه شبکه ی اینترنتی. حالا وضع فرق می کند. اگر ندا مظلومانه به قتل می رسد، و در عرض چند ساعت از یک طرف مردم خودمان و از طرف دیگر دنیا را تکان می دهد، به خاطر سرعت انتقال جوانانی ست که در متن بحرانند. از ابتدای انقلاب تاکنون هزاران ندا خاموش شدند و کسی تکان نخورد چرا که از امکان نشر آزاد اخبار بی بهره بودیم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات