ببخشید   2009-02-27 18:27:29

از دوستان اندکی که این برگ را میخوانند میخواهم که اشتباهات چاپی این برگ وحروف چینی های کج ومعوج
راواز وسط جمله پریدن بر سر خط را که اینجا بارها تکرار شده است.برمن ومسئول جوانی که این سایت رادرست
کرده است ببخشند.بزودی کمی راه میافتیم. اینها همه از تازه کاریست.بخصوص که همکار جوان(مسئول فنی) من اصلا فارسی نمیداند.در ضمن اینجا در غربت پیدا کردن ایرانی متخصص کمی مشکل است.فعلا به همین امکانات کم بسنده میکنم وسعی میکنم بیشتر بیاموزم.شما بخوبی خود بخوانید.در مهمان خانه از شما توسط ابراهیم نبوی پذیرایی خواهد شد. سری به آنجا بزنید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات