بالاترین هر کدام از ما یک روزنامه   2009-06-24 09:50:01

new_win باید با عوامفریبی مبارزه کرد: هر کدام از ما یک روزنامه باشیم ـ۴ کلیک
Language Bookmark thoughts.com

باید قبول کرد که اکثریت جامعه به اینترنت و ماهواره دسترسی ندارند و تنها منبع دسترسی به اطلاعات برای آنها صدا و سیما است. این وظیفه ماست تا آنها را آگاه کنیم. پس بهتر است به جای اینکه تمام وقت خود را پای اینترنت بگذرانید به روشنگری و دادن اطلاعات تحریف نشده به دیگران نیز بپردازید. این روزها تمام تلاش صدا و سیما این است تا حوادث اخیر را به خارجیها و بیگانگان نسبت دهد تا از این طریق مردم مذهبی و معتقد به انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد. باید اصل صحبت های اوباما را روی کاغذ بنویسیم و پخش کنیم. این کار را میتوان بصورت محدود و فقط در محدوده فامیل و آشنایان خودمان انجام دهیم تا خطری هم متوجه ما نشود. به خصوص دانشجویان شهرستانی باید در شهرهای خود این وظیفه را انجام دهند. از این گذشته بیانیه های افراد سرشناس و هنرمندان ونویسندگان را باید در اختیار دوستان وآشنایان به خصوص افراد میانسال که با اینترنت و ایمیل آشنا نیستند قرار داد. این روزها مردم ایران تشنه اطلاعات هستند ولی روزنامه ها که تنها منبع اخبار برای عموم مردم بودند تحت کنترل شدید امنیتی هستند پس بیایید هر کدام از ما یک روزنامه باشیم واطلاعاتی که از طریق بالاترین و ایمیل دریافت میکنیم را در اختیار آشنایان خود قرار دهید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات