بالاترین بادکنک   2009-06-24 11:59:12

new_win برای روزجمعه "بادکنک" در تهران نایاب شد؟ ـ۲۶ کلیک
Language Bookmark peiknet.com

از دیروز در تهران بادکنک نایاب شده است. یک شایعه اینست که مردم بصورت گسترده باد کنک خریده اند تا همزمان با نماز جمعه رهبر، آن را با دود سیگار پر کرده و با شعار ابطال انتخابات به هوا بفرستند. شایعه دیگر که بی ارتباط با شایعه اول نیست، آنست که از دیروز به بسیج دستور داده اند در سطح شهر هرچه بادکنک هست بخرند تا مردم نتوانند آن را بخرند! همچنین از بیم شکل گیری یک راهپیمائی دیگر، از دیروز و بدنبال پخش شایعه اجتماع روز 5 شنبه در برابر مجلس، تدابیری در تمام گلوگاه های ارتباطی که می تواند به مجلس ختم شود دیده شده است. در یک خبر دیگر، نگرانی حکومت از آغاز یک اعتصاب عمومی رو به گسترش است و به همین دلیل در بسیاری از ادارت دولتی ابلاغ شده که تمام مرخصی ها لغو شود و درخواست مرخصی ها تا اطلاع بعدی پذیرفته نشود. این تصمیم هم برای فعال نگهداشتن ادارات است و هم برای جلوگیری از پیوستن کارمندان به اجتماعی که گفته می شود برای حرکت به سمت مجلس برای روز 5 شنبه تدارک دیده شده است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات