بالاترین چند نظر وخبر   2009-06-24 15:07:44

new_win یک دختر در میدان بهارستان تیر خورد. ساعت 18و13 دقیقه بوقت تهران داغ شده در بالاترین

برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت متروی میدان بهارستان را بسته اند .

new_win تحصن هزاران تن از بستگان بازداشت شدگان در برابر دادگاه انقلاب ـ۱۵ کلیک
Language Bookmark twitter.com

هزاران تن از اعضای خانواده بازداشت شدگان در برابر دادگاه انقلاب در تهران دست به تحصن زده اند.نیروی انتظامی تحصن کنندگان را محاصره کرده است. فضای ملتهبی در محل تحصن حکمفرماست و هر لحظه امکان درگیری وجود دارد.

new_win چيه چون ديروز قرار تظاهرات نداشتيم فکر کردين آرامش برقرار شد. آرامش قبل از طوفان بود این دو روز آينده بشين و نگاه کن باط ـ۱۸ کلیک
Language Bookmark twitter.com

باطری شارژ ميکرديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرار ما چهارشنبه و پنجشنبه و شبها آل له اکبر

new_win به اعتبار این جنبش ملی دستبرد نزنید! علی کشتگر ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark iran-chabar.de

مجاهدین انگار هنوز نفهمیده اند که مردم ایران برای همیشه از شیوه های خشونت آمیز وداع کرده اند و در مقاومت بزرگی که برای جنبش دموکراسی خواهی به راه انداخته اند، همه ترفندهای رژیم برای کشاندن ملت به دام خشونت و یا چسباندن جنبش مردم به قدرت های خارجی را یکی پس از دیگری باطل می کنند و اتفاقا رمز گسترش جنبش دموکراسی خواهی ایران نیز در همین رویگردانی جامعه از خشونت و رسیدن مردم به این درک است که مبارزه عدم خشونت ضامن پیروزی آنان به آزادی و عدالت است. خامنه ای رای مردم را دزدیده، اینها هم می خواهند به اعتبار جنبش دستبرد بزنند ...


خبرهای قبلی در صندوقخانه چرا خامنه ای بفکر کودتاست را حتمن بخوانید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات