بالاترین ورود سپاه   2009-06-24 17:34:56

ورود سپاه به صحنه: سرعت بخشیدن به فروپاشی رژیم ـ۵۱ کلیک
Language Bookmark korosherfani.com

در حالی که جنبش اعتراضی مردم ایران وارد دوازدهمین روز خود می شود رژیم کلیه ابزارهای در دسترس خود را جهت وحشت آفرینی و سرکوبگری بکار بسته است. آمار کشته شدگان به صدها و زخمی ها به هزاران نفر می رسد. همه نیروهای مخصوص سرکوب در میدان هستند. مانده است سپاه پاسداران. اطلاعیه ای که روز گذشته از جانب سپاه برای تهدید تظاهر کنندگان و معترضان منتشر شد حاوی یک مشت جمله های کلیشه ای و تکراری است که در سی سال گذشته صدها بار به مناسبت های مختلف بیان شده و امروز تاثیر خود را به کلی از دست داده است. با این همهه برخی می اندیشند که ورود سپاه را باید به عنوان امری وحشتناک برای جنبش تلقی کرد واز آن هراسید. اما با کمی دقت در می یابیم که در واقع سپاه نه تنها نمی تواند از نیروهای خشن و آدمکش کنونی در خیابان ها بدتر باشد، بلکه برعکس، از آنها ضعیف تر خواهد بود. به عبارت دیگر همان قدر که می شود تصور کرد نیروهای ضد شورش و نیز بسیجی ها از لایه های اجتماعی حاشیه ای بوده و در فضایی ضد اجتماعی و ضد انسانی مغز شویی شده اند تا قاتل بار بیایند، در مورد سپاه موضوع به کلی متفاوت است. یعنی می توان باور داشت که نیروهای بدنه ی اصلی سپاه، و نه رده ی فرماندهی آن که مشتی مافیای آلوده به قدرت و ثروت و فساد هستند، از یک زمینه ی اجتماعی برخوردارند، یعنی برخاسته مرتبط به یک بستر اجتماعی هستند که لایه هایی از آن در حال حاضر در درون جنبش حضور دارند. قرار دادن این نیرو در مقابل مردم نمی تواند نتیجه ای فراتر و ترس آفرین تر و موثرتر از نیروهای ضد شورش و چاقو کش های لباس شخصی و آدمکشان بسیجی داشته باشد. آن چه می توان انتظار داشت حتی یک نتیجه عکس است. یعنی بسیاری از نیروهای سپاه احساس خواهند کرد که باید با همنوعان اجتماعی خویش برخورد کنند، همسایه ها و اقوام و آشنایان خود را در میان صفوف مردم خواهند یافت. و در این صورت آیا به روی آنها آتش خواهند گشود؟ این بسیار بعید می نماید. دلایلی چند که در پایین اشاره خواهیم کرد ... (حتمآ بخوانید برای انجام هر کاری اطلاعات لازم داریم- دست حق بهمراهتون داغش کنید)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات