هرگز نخواب کورش   2009-06-25 10:33:23

هرگزنخواب کورش


دارا جهان ندارد،
سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در
هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکید،
البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند،
آتش فشان ندارد


دیو سیاه دربند،
آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو،
گرز گران ندارد

روز وداع خورشید،
زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان،
نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا،
نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما،
تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها،
بر کام دیگران شد
نادر! ز خاک برخیز،
میهن جوان ندارد


دارا ! کجای کاری،
دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند،
دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی،
فریادمان بلند است
اما چه سود،
اینجا نوشیروان ندارد

سرخ و سپید و سبز است
این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس،
شیر ژیان ندارد


کوآن حکیم توسی،
شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما
دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش،
ای مهرآریایی
بی نام تو، وطن نیز نام و نشان ندارد


pegi*  2009-06-25 12:00:40
فکر کنم اشتباهی شده
اتفاقاً این روزها داراها و ساراها هستن که با صدای بلند حقشون رو می خوان
امروز این اراده مردمه که مثل آتش فشان جوشیده
این قدرت سکوت مردمه که از صدتا گرز گران سنگینتره
این انگشهای بلند شده به نشانه پیروزیه که تیری شده به چشم عده ای
امروز این جوانان هموطن منند که بیدار شدند و یکدل و یکپارچه شدند
امروز و این روزها روزهای بزرگین
شاید روزهایی که باید ایران به صاحبان بر حقش برگردانده شه
امیدوارم


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات