نگاه از چپ بالاترین( تهدید تلفنی)   2009-06-25 10:44:36

تهديد تلفني ناظرين موسوي در شعب راي گيري
صبح دوستم بهم زنگ زد و پرسيد تو رو تهديد نكردن؟ با تعجب پرسيدم چي ميگي؟ گفت امروز يكي بهش زنگ زده و تهديدش كرده! بهش گفته شما مردم رو به اغتشاش تحريك كرديد و به مقام عظماي ولايت توهين كرديد. اگه يك بار ديگه تكرار بشه باهاتون برخورد قانوني ميشه!
نه، اتفاقي شماره نگرفته بود، چون اسم و فاميل دوستم رو ميدونست. ديروز و امروز به چند تا ديگه از دوستام هم زنگ زده بودن. البته يه نقطه اشتراكي بين دوستام بود، همگي عضو ستاد صيانت از آرا بودن و از ناظرهاي موسوي تو شعبه هاي راي گيري. البته منم همين اشتراك رو باهاشون داشتم، پس منم بايد منتظر تهديد باشم. چون اين كودتا گران كوته فكر ليست ناظرين معرفي شده به وزارت كشور رو برداشتن و يكي يكي تهديدشون ميكنن. با خودشون گفتن حداقل تو تهران چند هزار نفر بودن و ميتونه تاثير گذار باشه.
بلاخره انتظار به سر اومد و موبايلم زنگ خورد. صداش بوي گاز اشك آور ميداد و شبيه صداي باتوم بود كه به سر و كله مردم ميخوره. همون حرفا رو تكرار كرد و گفت:« آقاي ... شما مردم رو به اغتشاش تحريك ميكنيد، با اغتشاشگران همراهي كرديد و به مقام عظماي ولايت توهين كرديد، اگه به كارهاتون ادامه بديد باهاتون قانوني برخورد ميشه!»
خونم به جوش اومد و گفتم :« كار تو غير قانونيه كه مردم رو با تلفن تهديد ميكني، كار وزارت كشور غير قانونيه كه ليست ناظراي يه كانديد رو در اختيار تو ميگذاره، كار تو غير قانونيه كه...!»
كه نامرد قطع كرد، حيف...!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات