بالاترین سفارت ایران   2009-06-26 18:58:29

new_win سفارت ایران در سوئد به دست معترضان ایرانی تسخیر شد و به شدت تخرییب شد! ـ۱۵۸ کلیک
Language Bookmark ff.im

سفارت ایران در سوئد به دست معترضان ایرانی تسخیر شد و به شدت تخرییب شد.قبل از آن ماموران سفارت مردم را با چاقوو باتوم زده بودند. در حال حاضر پلیس مردم معترض را از سفارت ایران در سوئد بیرون کرده است. یکی از مردم به دست ماموران سفارت چاقو خورده است.بعد از حمله به مردم توسط کارکنان سفارت ایران در سوئد و چاقو زدن به دست یکی از آن ها و کلت کشیدن. مردم به شدت آنها را زده اند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات