درخواست خانم رهنورد فیس بوک   2009-06-27 10:43:39

ویدیویی که در نمایش خانه گذاشته‌ام بدرخواست خانم زهرا رهنورد که در فیس بوک از مردم خواسته‌اند این ویدیو رابرای دنیا به نمایش بگذارند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات