عکاسخانه   2009-03-11 18:44:31

امروز بلاخره عکاسخانه براه افتاد.من هم اول ازهمه عکسی از سارا یزدانی هنرمند وعکاس سایت درآن گذاشته ام با تخم مرغهایی که کار اوست.هفت سین اما هفت سینی در غربت است که سال گذشته اینجا گذاشته ایم.عکسهای دیگری هم بدنبال میآید.
این حال وهوای نوروز را دوست دارم.این تکاپو را این همه زیبایی را،این زنده شدن، روییدن، مهربان بودن،
دوست داشتن را.این زندگی را این هستی را.این هستی شهری را! خودت میدانی.
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات