قدرت ما   2009-06-28 11:01:50

ببینید چه قدرتی در ما نهفته است که بدون موافقت موسوی هیچ توافقی صورت نمیگیرد. اشتباه نکنید این قدرت از آن موسوی نیست از آن ماست ماییم که این نفوذ را با رایمان به او داده‌ایم. این ما هستیم که با بودنمان در صحنه به حاکمان گفتیم که آنها بدون موافقت ما هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. ما توی دهن این دولت زدیم.دولتی که رهبر را پشت سر دارد. جواب تحریم‌کنندگان را هم با ایستادگیمان دادیم که بودن در صحنه، تحت هر شرایطی اوضاع را دگرگون میکند. از دادن رای پشیمان نیستیم، به رایی که داده‌ایم پایبندیم و از آن حمایت میکنیم. اکنون ایرانیان خارج از ایران نیز با سلایق گوناگون به جنبش ایرانیان محق داخلی پیوسته‌اند بدون ادعای مالکیت این حرکت وحتی تحریم کنندگان نیز بدین اذعان دارند که حق با مابود که درصحنه بودیم. البته هنوز داریم دور از وطنانی را که فاصله جغرافیایی آنها با فاصله فکریشان در هم آمیخته است ولی چه باید کرد.نرود میخ آهنی در سنگ. مقاله جدید اسماییل نوری اعلا را میخواندم چنین آغاز میشود:
پريروز با يکی از آشنايانم تلفنی گفتگو می کردم و می گفتم که آن چه با تقلب انتخاباتی و دفاع رهبر از آن رخ داد تاريخ ما را دو سه دهه جلو انداخته، رژيم را از مشروعيت تخليه کرده و چهرهء کريه حکومت ايدئولوژيک را آشکار ساخته است. وقتی به پايان سخنان هيجان زدهء خود در مورد "رستاخيز غرور آفرين مردم شرافتمند وطنمان" رسيدم، مخاطبم، طعنه زنان، گفت: "فلانی، انصاف بده؛ اگر مردم به جای حرف ما به توصيهء شماها عمل کرده بودند و انتخابات بوسيلهء اکثريتی از مردم بايکوت شده بود آيا اين وقايعی که تو با هيجان از آن سخن می گوئی اصلاً رخ می داد؟" از حرفش دلم گرفت. راستش را بگويم، انتظار اين همه "وقاحت" را نداشتم .
خودتان قضاوت کنید روشنفکرانمان از اذعان به اشتباهاتشان قاصرند از محمود احمدی نژاد وسید علی خامنه‌ای چه توقعی؟ نوری


نوری  2009-06-28 15:31:28
این پیام های منهم که نمیرسد؟ میترسید؟


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات